Zápis do 1. ročníku, školní rok 2024/2025

Informace k dubnovému zápisu

 Vážení rodiče, předáváme Vám informace k blížícímu se zápisu do první třídy.

V souladu se školským zákonem § 36 odstavec 4 byl stanoven termín zápisu na sobotu 6. dubna 2024 od 8:30 do 11:30. Zápis se uskuteční v přízemí budovy školy.

V případě volné kapacity budou přijímány i děti mimo školský obvod. V případě, že by nebylo možné přijmout všechny děti mimo vlastní spádovou oblast, rozhodne losování. Losovat se budou registrační čísla, která obdrží děti při zápisu. Zákonný zástupce bude o termínu losování vyrozuměn a může být losování přítomen.

Zápis se týká dětí, které dovrší šestý rok věku do 31. srpna 2024.

Odklad povinné školní docházky

§ 37 odstavec 1 školského zákona

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Možnost přijetí mladších dětí

Dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2024 do 30. června 2025, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2024/2025, je-li přiměřeně tělesně a duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí k plnění povinné školní docházky dítěte narozeného v období od září do konce prosince příslušného školního roku je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky (§ 3a odstavec 2 vyhlášky o základním vzdělávání).

Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut a je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti (§ 3a odst. 3 vyhlášky o základním vzdělávání).

V případě, že se nemůžete v uvedeném termínu k zápisu dostavit, kontaktujte mě, prosím, na telefonním čísle 731 500 498.

Obrátit se na mě můžete i v případě jakýchkoliv dotazů.

 Iva Přibylová

 

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

(Žádosti je možné vyplnit předem a odevzdat při zápise, ale není to nutné. Formuláře s Vámi rádi vyplníme 6. dubna.)


Mgr. Iva Přibylová | 04.03.2024 v 15:21