Poradenství

Školní poradenské pracoviště

Konzultační hodiny ve školním roce 2021/2022

Výchovná poradkyně Mgr. Radka Motyčková - pondělí od 12:30 do 13:30 

Školní metodička prevence Mgr. Jaroslava Vošlajerová - pondělí od 15:00 do 15:45

 

Poradenské služby po domluvě poskytují rovněž třídní učitelé, vyučující jednotlivých předmětů či vedení školy

 

Program školního poradenského pracoviště

 • podpora žáků speciálními vzdělávacími potřebami,
 • podpora nadaných žáků,
 • podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi,
 • podpora sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek,
 • spolupráce se zákonnými zástupci,
 • spolupráce s jinými školskými zařízeními,
 • tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů,
 • prevence rizikového chování a školní neúspěšnosti,
 • včasná intervence při problémech žáků,
 • kariérové poradenství.

Výchovný poradce poskytuje zejména

 • podporu při volbě povolání a kariérové poradenství;
 • přípravu podmínek pro vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání.

Školní metodik prevence provádí zejména

 • záchyt signálů rizikového chování, individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání;
 • koordinace a realizace aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování žáků;
 • vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování;
 • poskytování poradenských služeb zákonným zástupcům žáků s rizikem či projevy rizikového chování.

 

1. 2. 2022 

Informace k přihláškám ke studiu najdete zde