Ochrana osobních údajů

Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, tzv. General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR.

1. Kontaktní údaje správce osobních údajů

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace 

T. G. Masaryka 396

517 24 Borohrádek

Telefon: 494 381 621, 731 500 498

E-mail: zs.borohradek@tiscali.cz

IČO: 70888353

Datová schránka 69kms74

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jana Mervartová.

Telefonní kontakt: 494 534 674

E-mail: poverenec@mervartova.cz)

 

3. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.

 

Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  

 

4. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

  na základě právního předpisu nebo

  na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků.

Ředitelka školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky).  

 

4.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

  školní matrika,

  doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

  třídní kniha,

  záznamy z pedagogických rad,

  kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

 

4.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

  podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,

  podklady žáků pro vyšetření v PPP,

  hlášení trestných činů, neomluvená absence,

  údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

 

4.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

  seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,

  seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,

  seznamy zákonných zástupců pro spolek – SRPŠ

  jména osob, které budou odvádět dítě ze školní družiny,

  kontakt na zákonné zástupce (není-li shodný s adresou dítěte),

  fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole,

  zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách.

 

5. Podepsání informovaného souhlasu

Při přijímání k základnímu vzdělávání či při přestupu na naši školu obdrží zákonní zástupci formulář informovaného souhlasu, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

 

6. Práva žáků a zákonných zástupců 

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

 

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

 

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

7. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,

nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,

osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,

shromažďování pouze nezbytných osobní údaje (například seznam žáků bez rodných čísel),

již nepotřebné údaje skartovat,

zachovávat mlčenlivost o údajích,

neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,

školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,

ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

 

8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů = škola musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel školy. Pověřencem pro ochranu osobních údajů naší školy je

Mgr. Jana Mervartová.

(Telefon: 494 534 674, e-mail: poverenec@mervartova.cz)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.


Testování žáků - informace

Záznamy o činnostech zpracování při provádění testování žáků