Provozní řád

 

  Vnitřní řád školní jídelny

 

adresa: Školní jídelna při ZŠ TGM Borohrádek, T. G. Masaryka 396, 517 24 BOROHRÁDEK

 

Vyplývá ze:

 

-       zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění          pozdějších předpisů

 

-       vyhlášky č. 272/2021 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,

 

-       vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování …, ve znění pozdějších předpisů,

 

-       platných hygienických předpisů

 

Doba výdeje obědů:

 

 • od 11:15 do 11:30 - výdej do jídlonosičů
 • od 11:35 do 13:10 a od 13:30 do 14:00 hodin
 • od 13:10 do 13:30 - výdej pro CZŠ

 

Cena stravného:

 

 • 07 - 10 let     -    24,- Kč /záloha 480,- Kč měsíčně/
 • 11 - 14 let     -    26,- Kč /záloha 520,- Kč měsíčně/
 • 15 a více let  -    28,- Kč /záloha 540,- Kč měsíčně/
 • zaměstnanci  -    28,- Kč (10,- FKSP)

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni dle věku dosaženého ve školním roce (září až srpen).

Přihlášení ke stravování:

Strávník je přihlášen na školní rok po předání vyplněné přihlášky ke stravování. 

Odhlašování stravy

Oběd na následující den je možné odhlásit den předem do 12:00 hodin ve školní jídelně (osobně, telefonicky na č. 494 381 611). Rovněž je možné za stejné časové podmínky oběd  odhlásit elektronicky, a to na webových stránkách školy v sekci Školní jídelna, jídelníček. Potřebný číselný údaj předá vedoucí školní jídelny. Při onemocnění strávníka je možné první pracovní den odebrat oběd do jídlonosiče za dotovanou cenu.

Neodhlášená strava propadá bez náhrady a je přidána přítomným strávníkům.

Odnášet oběd mimo jídelnu je možné pouze v odůvodněných případech (po domluvě s vedením ŠJ). Konzumovat donesenou stravu ve ŠJ není dovoleno.

Úhrada stravného je prováděna bezhotovostním platebním stykem, číslo účtu ŠJ 170219937/0300, strávník je identifikován /dle osobního čísla zadaného ředitelkou školy/ vždy do 15. dne v měsíci.

Přeplatek stravného se vrací 2x ročně na účet plátce (případnou změnu čísla účtu je nutné nahlásit do ŠJ). Pokud nebudou obědy opakovaně placeny, bude strávník vyřazen ze stravování.

Organizace výdeje

Strávníci přicházejí do ŠJ pouze v době výdeje obědů a přítomnosti pedagogického dohledu. Odeberou polévku a hlavní jídlo, případně další doplněk jídla a nápoj, sednou si ke stolu, kde se chovají v souladu s pravidly slušného chování, aby neohrozili ostatní strávníky. Použité nádobí vrací do určeného okénka.

Jídelní lístek s uvedením alergenů a vnitřní řád ŠJ je vyvěšen v jídelně, v prostorách školy a na webových stránkách školy. Strávníci/zákonní zástupci jsou seznámeni s podmínkami při předání přihlášky ke školnímu stravování. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a dodržováním výživových norem u vybraných potravin podle vyhlášky č.272/2021Sb.

 Dietní stravu v současné době jídelna nepřipravuje.

Bezpečnost a ochranu zdraví strávníků v době výdeje jídel zajišťují pedagogové dle stanoveného rozvrhu.

Dotazy, připomínky a stížnosti přijímá Dagmar Kučerová, vedoucí školní jídelny.

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti 1.9.2021.

 

Sestavila: Dagmar Kučerová                                                    Vydala: Mgr. Iva Přibylová, ředitelka školy

 

 

Dodatek č. 1 k vnitřnímu řádu školní jídelny v době šíření nákazy covid-19 

 • Výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky bude u služebního vchodu zaměstnanců ŠJ.
 • Strávník dodá jídlonosič do 10 hod.
 • Oběd bude připraven na daném místě od 11.15 hod.
 • Strávníci si označí jídlonosiče jmenovkou.
 • První den nemoci žáka si mohou rodiče vyzvednout oběd do termoboxu, jehož aktuální cenu (cca 12 Kč) zaplatí.
 • Oběd bude vydán u služebního vchodu ŠJ.
 • Příbory a skleničky strávníkům vydává na tác personál ŠJ.
 • Nápoje a doplněk strávníkům vydá dozorující pedagogický pracovník.
 • Zaměstnanci školy se budou stravovat se svojí skupinou nebo v čase 12.00 – 12.15. Není možné být v jídelně v jinou dobu.
 • Po odchodu každé skupiny bude provedena dezinfekce stolů, židlí a výdejního prostoru. Bude probíhat častější větrání.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 2. 9. 2020.

Sestavila: Dagmar Kučerová                                                   Vydala: Mgr. Iva Přibylová