Operační programy

Operační program Jan Amos Komenský

Projekt Zlepšování vzdělávání na ZŠ TGM Borohrádek IV je realizován od září 2022 do srpna 2025. Jeho hlavními cíli jsou podpora kariérového poradenství, začleňování metod inovativního vzdělávání v různých oblastech a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Čerpáme finanční podporu ve výši 1 277 998 Kč.


Multifunkční učebna ZŠ Borohrádek

Tento projekt navazuje na předchozí etapu s názvem Odborná učebna IT a polytechniky ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek. Učebna bude dovybavena dalším softwarem, dotykovým panelem, skříňkami a nástěnkami.

Odborná učebna IT a polytechniky ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek

Během letních prázdnin 2020 byl realizován projekt Odborná učebna IT a polytechniky ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek.

Šablony II

V rámci projektu Zlepšování vzdělávání na ZŠ TGM Borohrádek II (Operačního program Výzkum, věda a vzdělávání) budeme během dvou školních let (2018/2019 a 2019/2020) čerpat 1 020 014 Kč, a to na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti osobnostně sociálního rozvoje a jejich vzdělávání pomocí supervize, na tandemovou výuku, na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, na čtenářský klub, klub komunikace v cizím jazyce, na kariérové poradenství a na projektové dny ve školní družině.

Projekt zjednodušeného vykazování, tzv. šablony

Na realizaci tzv. šablon jsme pro projekt Zlepšování vzdělávání na ZŠ TGM Borohrádek získali 757 446 Kč. Projekt je realizován ve školních letech 2016/2017 a 2017/2018. Peníze využíváme na financování školního asistenta, na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na tandemovou výuku, spolupráci pedagogů, čtenářský klub a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Výzva č. 57

Nově nám byl v říjnu 2015 v rámci Výzvy č. 57 schválen projekt s názvem Rozvíjíme svoje technické dovednosti, na jehož realizaci jsme získali 204 112 Kč. Peníze jsme využili především na nákup nového vybavení do školní dílny.

Výzva č. 56

Stále se snažíme získávat finanční podporu, abychom mohli našim žákům nabídnout nadstandard. Na začátku července 2015 byl v rámci Výzvy č. 56 schválen projekt Chceme více znát. Získali jsme částku 510 647 Kč, která byla určena na podporu rozvoje jazykových dovedností žáků a učitelů a na podporu čtenářské gramotnosti.

Během prázdnin 2015 se v Londýně uskutečnil dvoutýdenní jazykový kurz pro učitele, na začátku listopadu 2015 vycestovalo 20 žáků do Londýna, a to za výukou anglického jazyka i za poznáním reálií. Z projektových peněz jsme nakoupili i velké množství knih včetně encyklopedií a při čtenářských dílnách jsme se zaměřili na rozvoj čtenářské gramotnosti našich žáků.

EU peníze školám

Tento projekt byl realizován na naší škole v době od 1. července 2011 do 31. prosince 2013. Jeho účelem bylo zkvalitnit výuku, používat moderní výpočetní a prezentační techniku či vytvářet digitální učební materiály.

Výše dotace činila 1 245 892 Kč, z toho částka 1 059 008,2 Kč byla poskytnuta Evropským sociálním fondem a částka 186 883,8 Kč byla poskytnuta ze státního rozpočtu ČR.

V první fázi projektu jsme se zaměřili na nákup potřebné techniky a kompletně jsme vybavili učebnu informatiky novými kvalitními počítači. Do dalších tří učeben jsme nechali nainstalovat interaktivní tabule. Vzhledem k nutnosti vytváření digitálních učebních materiálů všichni pedagogové absolvovali v září 2011 školení, které napomohlo k osvojení potřebných dovedností pro tvorbu těchto materiálů.

Ve školním roce 2011 – 2012 jsme v rámci tohoto projektu podpořili i prevenci rizikového chování. Pod vedením Mgr. Z. Ženatové byly čtyři osmihodinové bloky věnovány zdravému životnímu stylu, alkoholismu, tabakismu, prevenci vztahových obtíží v třídních kolektivech či prevenci šikany a kyberšikany. Zahájili jsme tvorbu digitálních učebních materiálů, v monitorovací zprávě v červenci 2012 jsme vykazovali 60 ověřených.

Ve školním roce 2012 - 2013 jsme pokračovali ve tvorbě těchto materiálů pro různé předměty.

Během letních prázdnin 2013 bylo možné v rámci tohoto projektu zakoupit ještě jednu interaktivní tabuli s potřebným příslušenstvím. Učitelé během přípravného týdne absolvovali školení, jak ještě více zapojit moderní didaktické pomůcky do výuky.

V období od září 2013 do prosince 2013 jsme ověřovali ve výuce zbývající digitální učební materiály a podařilo se nám vybavit dataprojektorem ještě jednu učebnu.

Hodnocení projektu (výňatek ze závěrečné monitorovací zprávy)

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu vzdělávání na naší škole při využití moderních metod a nástrojů. Zaměřili jsme se především na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a inovaci a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Zakoupená moderní technika byla především využita k prezentaci digitálních učebních materiálů, které naši pedagogové vytvářeli a poté ověřili při výuce českého jazyka a literatury, anglického jazyka, matematiky, fyziky, prvouky, vlastivědy, přírodopisu a chemie. S těmito materiály průběžně pracujeme i nadále. Ke zkvalitnění a zefektivnění výuky přispělo i vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií, které bylo zaměřeno na práci s interaktivní tabulí a vytváření digitálních učebních materiálů. Využili jsme rovněž i metodického kurzu pro učitele cizích jazyků. Zmodernizovaná školní počítačová síť a nové interaktivní tabule zatraktivnily výuku a napomohly větší motivaci žáků k učení. Projekt nám umožnil zakoupit novou výpočetní techniku, na kterou bychom bez takto získaných financí neměli dostatek prostředků. Důležité místo měla rovněž podpora prevence rizikového chování, kdy jsme se zaměřili na zdravý životní styl, prevenci závislostního chování, řešení vztahových obtíží ve třídních kolektivech a prevenci šikany.

Výsledkem projektu je vytvoření dobrých podmínek pro zkvalitňování výuky prostřednictvím moderních technologií při využívání již vytvořených i nově zpracovaných vytvořených digitálních učebních materiálů proškolenými pedagogy.

 

Seznam digitálních učebních materiálů (na vyžádání na  e-mailové adrese školy zs.borohradek@tiscali.cz)

Český jazyk – 1. stupeň

1. ročník

Upevňování M, m

Upevňování A, a

Upevňování L, l

Upevňování S, s

Upevňování P, p

Upevňování R, r

Opakování čtení – slovní hadi

Čtení slov – Cestička C, c

Upevňování H, h

Tajenka s obrázky

Čtení a skládání – domino

Tiskací písmena – zábavné tajenky

Obrázky a věty

Upevňování Ř, ř

Veselé Ch

Doplňovací čtení

 

3. ročník

Abeceda s tajenkou

Abeceda hravě

Kořen, předpona, přípona

Slovní druhy s tajenkou

Podstatná jména – úvod

Rod podstatných jmen

Číslo podstatných jmen

Podstatná jména vlastní a obecná

Životnost podstatných jmen

Podstatná jména- čtyřsměrka

Podstatná jména – pády

Vyjmenovaná slova po M

Slovní druhy hrou

Vyjmenovaná slova po P

Křížovka – vyjmenovaná slova po P

Pravopis i/y, B, L – Cestička

Pravopis i/y, M, P – Cestička

Vyjmenovaná slova po S

Čtyřsměrka i/y po P

Vyjmenovaná slova po V

Druhy vět

Řazení slov dle abecedy

Psaní u,ú,ů

Měkké a tvrdé souhlásky

Párové souhlásky

Slovesa – vyhledávání

Věta jednoduchá a souvětí – procvičování

Souvětí

Slova příbuzná

Skladební dvojice

Podstatná jména – vyhledávání

Psaní vlastních podstatných jmen

Procvičování podstatných jmen

Vyjmenovaná slova po B

Procvičování psaní i/y po B

Význam slov

Slova opačného a stejného významu

Vyjmenovaná slova po L

Přísloví a rčení

Procvičování vyjmenovaných slov po B, L

Křížovka s obrázky B, L

Slova souznačná

Vyjmenovaná slova po Z

Pravopis i, y po S, V - Cestička

Slova citově zabarvená

Slova spisovná a nespisovná

Slova souznačná a protikladná

Význam slov

Samohlásky u,ú,ů

Podstatná jména – opakování

Slovní druhy – procvičování

Párové souhlásky – cvičení 1

Párové souhlásky – cvičení 2

Popis psa

Vzorce souvětí

Popis domu

Blahopřání

 

4. ročník

Časování a správné tvary sloves

Zvratná slovesa a infinitiv – vyhledávání

Tvoření správných tvarů sloves

Určování mluvnických kategorií - slovesa

Opakování pravopisu, slovních druhů

Určování mluvnických kategorií – podst. jména, r. stř.

Správné tvary – vzor – město

Přiřazování slov ke vzorům – rod mužský

Vzor, tvar – rod ženský

Řazení ke vzorům – rod ženský

Vzory – píseň, kost – procvičení

Správné tvary podstatných jmen – rod ženský

Pravopis koncovek – rod ženský

Určování rodu a pádu podstatných jmen

Pravopis koncovek – vzor pán, hrad

Životnost a neživotnost

Pravopis koncovek – rod mužský

Určování základních skladebních dvojic

Správné tvary příčestí

Určování podmětu, pravopis

Stavba slova

Pád, číslo rod podstatných jmen

Osoba, číslo, čas

Vyjmenovaná slova po B – opakování

Vyjmenovaná slova po L – opakování

Vyjmenovaná slova po M – opakování

Vyjmenovaná slova po P – opakování

Vyjmenovaná slova po S – opakování

Vyjmenovaná slova po V – opakování

Vyjmenovaná slova po Z – opakování

Určování slovních druhů

Zvratná slovesa

Podstatná jména rodu středního

Určování vzorů rodu ženského

Skloňování podstatných jmen rodu ženského

Podstatná jména – střední rod – opakování

Podstatná jména rodu mužského

Životnost

Podmět a přísudek

 

5. ročník

Synonyma

Slovní druhy – rozbor věty, hra se slovy

Slovní druhy – hledání chyb

Základní skladební dvojice – rozbor textu

Pravopis – opakování 5. ročníku

Opakování 5. ročníku – výběr řešení

Mluvnické kategorie – výběr řešení

Slovní druhy – rozbor věty

Opakování 5. ročníku – výběr řešení

Opakování 5. ročníku – plnění úkolů

Opakování 5. ročníku – výběr odpovědi

Zpráva – hledat chyby

Báseň – verš, rým

Opak. 5. ročníku – úkoly k textu

Skladba – výběr řešení

Skladba – oprava chyb

Opakování 5. ročníku – výběr řešení

 

Matematika

4. ročník

Procvičování násobilky

Násobilka – příklady se závorkami

Počítání v oboru do 100

Násobilka – přiřazování správného výsledku

Pamětní sčítání

Čísla 0 – 1 000 – řazení čísel

Sčítání 0 – 1 000

Odčítání 0 – 1 000

Počítání v oboru 0 – 1 000

Jednotky délky – převody

Přemýšlej – logické myšlení 1

Slovní úlohy s časem

Pamětní sčítání a odčítání

Přemýšlej – logické myšlení 2

Procvičování jednotek délky

Násobení mimo obor násobilky

Dělení se zbytkem

Převody jednotek – délka

Násobení dvojciferných čísel

Dělení mimo obor násobilky

 

Prvouka

1. ročník

Příroda na podzim

Podzimní hrátky

Příroda na jaře

Domácí zvířata

Ovoce

Zelenina

Hodiny

 

2. ročník

Škola

Dopravní značky

Dopravní prostředky

Dopravní výchova hravě

Třídění živočichů

Ptáci a savci

Živočichové – opakování

Poznávačka – živočichové

Poznávačka – ovoce, zelenina

Živočichové, rostliny – opakování hravě

 

3. ročník

Lidé a čas

Lidé a výrobky

Živá a neživá příroda

Nerosty a horniny

Slunce a Země

Společné znaky rostlin

Látky a jejich vlastnosti

Rozmnožování kvetoucích rostlin

Kvetoucí a nekvetoucí rostliny

Užitkové rostliny

Druhy rostlin

Části rostlin – listy

Části rostlin – květy

Části rostlin – plody

Houby

Společné znaky živočichů

Obratlovci

Bezobratlí

Živočichové a člověk

Společné znaky člověka

Růst a vývoj člověka

Části těla

Smysly

 

Vlastivěda

4. ročník

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

ČR – opakování

Naše vlast

Obyvatelstvo ČR

Pohoří ČR

Řeky, jezera, rybníky

Kraje ČR

Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

 

Český jazyk – 2. stupeň

Určování slovních druhů

Přídavná jména

Číslovky

Dobrodružná literatura

Přísudek

Povinná četba pro 6. ročník – test

Karel Poláček

Opakování učiva 6. ročníku – mluvnice

Psaní velkých písmen – výklad

Přívlastek

Vedlejší věta podmětná a předmětná

Druhy vedlejších vět

Tvary sloves, slovesné třídy

Líčení

Literární pojmy

Zdeněk Svěrák

Česká literatura na přelomu 19. a 20. století

Meziválečná literatura

Opakování učiva 8. ročníku – mluvnice

Literární pojmy - osmisměrka

 

Přírodopis

Život

Vztahy mezi organismy

Opakování – projevy života, vztahy mezi organismy

Buňka

Třídění organismů

Bakterie

Soustava organismů

Opakování – třídění organismů, bakterie

Lišejníky

Žahavci

Ploštěnci

Hlísti

Kroužkovci

Korýši

Vzdušnicovci

Šestinozí

Botanika – úvod

Plavuně, přesličky, kapradiny

Rostlinná morfologie

Stonek

Savci- evoluce,, hlavní skupiny

Strunatci

Savci – vejcorodí

Strunatci – kruhoústí, paryby

Strunatci – ryby

Savci – vačnatci

Savci – hmyzožravci

Savci – letouni

Savci – hlodavci

Savci – chudozubí

Savci – zajíci

Strunatci – plazi

Savci – šelmy

Sinice

Houby – základní znaky lupenatých hub

Strunatci – ptáci

Houby – rozmnožování, druhy

Savci – kytovci

Biologie člověka - vědní disciplíny

Biologie člověka (Smart Response)

Původ a vývoj člověka

Lidé na Zemi

Stavba lidského těla

Opěrná soustava

Pohybová soustava

Tělní tekutiny

Cévy a krevní skupiny

Mízní soustava

Obranyschopnost organismu

Dýchací soustava

Dýchací soustava (Smart Response)

Typy stonků

Semena a plody

Rozmnožování a vývin rostlin

Nahosemenné rostliny, jinany

Nahosemenné rostliny, jehličnany

Přehled základních jehličnanů

Planeta Země - PPP (prezentace)

Vznik života na Zemi - PPP

Strunatci - úvod - PPP

Kruhoústí - PPP

Paryby - PPP

Ryby - PPP

Projevy života - PPP

Vztahy mezi organismy - PPP

Ryby - rozdělení, PPP

Zástupci ryb - bílé ryby, prac. list

Zástupci ryb - sladkovodní - PPP

Zástupci ryb - mořští - PPP

Jak zkoumáme přírodu - prac. list

Jak zkoumáme přírodu - SNB (Smartnotebook)

Jak zkoumáme přírodu - PPP

Obojživelníci - znaky, stavba těla - PPP

Obojživelníci - zástupci - PPP

Třídění organismů - PPP

Plazi - znaky, stavba těla - PPP

Soustava organismů - PPP

Plazi - rozdělení - PPP

Želvy - zástupci - PPP

Želvy - poznávání - SRP (Smart Response)

Krokodýli - zástupci - PPP

Ještěři - zástupci - PPP

Ještěři - poznávání - SRP

Hadi - zástupci - PPP

Ptáci - znaky, stavba těla - prac. list

Ptáci - znaky, stavba těla - PPP

Ptáci - orgány, rozmnožování - PPP

Houby - znaky, rozmnožování - PPP

Ptáci - etologie, potrav - PPP

Zástupci hub - PPP

Zástupci hub - poznávání - SRP

Zástupci hub - poznávání - SNB

 

Chemie

Vlastnosti látek - SRP (Smart Response)

Bezpečnost chemických látek - SNB (Smartnotebook)

Chemické sklo - prac. list

Chemické sklo - SRP

Chemické sklo - SNB

Deriváty uhlovodíků

Dusíkaté deriváty uhlovodíků

Halogenderiváty uhlovodíků

Směsi - prac. list

Směsi - SRP

Směsi - SNB

Oddělování složek směsí - SNB

Oddělování složek směsí - prac. list

Směsi - test

Atom - prac. list

Periodická soustava prvků - prac. list

Periodická soustava prvků - SNB

Periodická soustava prvků - periodický zákon - prac. list

Periodická soustava prvků - PPP - prezentace

Periodická soustava prvků - perioda, skupina - prac. list

Periodická soustava prvků - SNB

Molekula, sloučenina - pojmy - SNB

Molekula, sloučenina - informace ze vzorce - SNB

Molekula, sloučenina - prac. list

Estery - PPP

Elektronegativita - pojem, chem. vazba - prac. list

Elektonegativita - iontová vazba - prac. list

Chemická reakce - prac. list

Chemická reakce - SRP

Názvosloví - PPP

Názvosloví - názvosloví halogenidů  - SNB

Názvosloví - názvoslovné koncovky - SNB

Zákon zachování hmotnosti - prac. list

Vzduch prac. list

 

Fyzika

Elektrárny v ČR

Batyskaf

Optické klamy

Balon

Rychlost na železnici a v říši zvířat

Olympiáda 2012

Historie dopravy

Elektromotor

Edison a Faraday

Sportovní výkony v atmosféře

Rychlostní rekordy

Rychlost světla

Rychlost zvuku

Transformátor

Letadla – historie a současnost

Gravitace

Transformátor – výpočty

Výkon

Tsunami

Zvuk

Tření

Parní stroj

Tlak

Šíření zvuku a rychlosti

Sluneční soustava

Hustota – výpočty

Meteorit

Hustotu – pokus

Let na Měsíc

Dobývání vesmíru

Komety

Raketa a raketoplán

Obnovitelné zdroje

Jaderná bomba

Následky jaderného výbuchu

Černobylská havárie

Hydrostatický tlak

Zdelovská lávka

Sportovní den

Změny skupenství

 

Dějepis

Opakování učiva 6. ročníku

Opakování učiva o starověku

Časová přímka – určování století

Řečtí bohové

Husitství – tabulka

Husitství – křížovka

Čechy v době pohusitské

Čím se zabývá historie

Francká říše – křížovka

Vývoj lidského rodu

Pozdní doba kamenná

Počátky českého státu

Polozemnice

Ötzi – prezentace

Doba kamenná

Vyvraždění Slavníkovců

První Přemyslovci – křížovka

Doba železná

Pravěk východních Čech

Pravěk – opakování

Mezopotámie

Zajímavosti starověkého Egypta – prezentace

Zajímavosti starověkého Egypta – test

Řecko – slova řeckého původu

Opakování učiva 7. roč. – 1. pololetí

Gotka x renesance

Řecko – práce s mapou

Sparta

Řecko – opakování

Významné osobnosti 15. a 16. století – čtyřsměrka

Významná jména řeckých dějin

Test – Řecko

Boj Nizozemí za svobodu – křížovka

Řecko – hádej, kdo jsem

Starověké Řecko AZ kvíz

Gladiátoři

Třicetiletá válka

Baroko

Baroko v Čechách

Nástup Habsburků

Nástup Habsburků – křížovka

Podnikání šlechty a řemeslná výroba v 16. století

Doba Rudolfa II.

Kulturní život v české společnosti v 2. pol. 19. století

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století – křížovka

Národní divadlo v Praze

Národní divadlo – křížovka

České stavovské povstání

Třicetiletá válka

Baroko

Sokol – křížovka

Dějiny starověkého Řecka a Říma – opakování

Barokní kultura v českých zemích

 

Matematika – 2. stupeň

Zlomky – úvod

Porovnávání zlomků

Procenta – 1. díl

Sčítání zlomků

Procenta 2. díl

Lomený výraz 1

Odčítání zlomků

Mocniny 1

Lomený výraz 2

Lomený výraz3

Mocniny 2

Krácení lomeného výrazu 1

Násobení zlomků

Odmocniny

Zlomky – smíšené úlohy

Krácení lomeného výrazu 2

Krácení lomeného výrazu 3

Rozšiřování lomeného výrazu

Dělení zlomků

Desetinná čísla

Rozšiřování lomeného výrazu 1

Rozšiřování lomeného výrazu 2

Přímá úměrnost

Kružnice a kruh

Dvě kružnice

Lineární funkce

Kvadratická funkce

Goniometrická funkce – f. sinus

Goniometrická funkce – f. kosinus

Goniometrická funkce – f. tangens

Mnohočleny 1

Mnohočleny 2

Řešení rovnic

Rozklad na součin 1

Přirozená čísla

Rozklad na součin 2

Rozklad na součin 3

Přirozená čísla – sčítání a odčítání

Přirozená čísla – násobení

Přirozená čísla - dělení

 

Anglický jazyk

Sloveso to be

Magic squares – slovní zásoba 3. ročníku

Sloveso have got

Sloveso I can

Playing with words – 8. roč.

Playing with words – 4. roč.

London – prezentace

London – worksheet

Přítomný čas průběhový - prezentace

Přítomný čas  - průběhový – pracovní list

Stupňování přídavných jmen – prezentace

Hidden picture – London

Přítomný čas prostý – prezentace

Přítomný čas prostý – pracovní list

Cards – find the same person

Running dictation

Playing with words – 6. roč.

Magické čtverce – 6. roč.

Předpřítomný čas – prezentace

Time

Magické čtverce – 6. roč., Unit 6, Unit 7

Running dictation – Clothes

Minulý čas prostý – pracovní list

Magic squares – slovní zásoab – 6. roč.

Magic squares – slovnízásoba 8. roč.

Questions and answers

Antonyms

Make sentences

Pyramid Quiz

Brain game

Anagrams – animals

Anagrams – school

Speaking about school

Find words

Magic squares – 5. ročník

Make words from letters

Car race

Presentation My best friend

Speaking about computers

Hot seat