Stanovy

 

STANOVY

Spolku rodičů a přátel školy

při ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek

 

                                                                                                                    

                                                                                                                                         Článek I

                                                                                                        Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 

 1. Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek je právnickou osobou, nezávislým spolkem rodičů a jiných zástupců žáků školy a dále přátel školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku.

 2. Spolek používá název: „Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek“ (dále jen „SRPŠ“).

 3. Sídlem SRPŠ je Borohrádek.

 4. Hlavním posláním spolku je spolupráce rodičů a jiných zástupců žáků se ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek (dále jen „škola“).

   

   

  Článek II

  Účel spolku

   

     Hlavním účelem spolku je:

     a) činnost směřující ke koordinaci výchovného působení rodiny, školy a dalších

          institucí na žáky školy;

    b) účinná podpora školy při její činnosti;

    c) posilování úzké vazby mezi školou a rodiči a jinými zástupci žáků.

 

 

                                                                                                                                            Článek III

Činnost spolku

 

 1. Činnost SRPŠ je zaměřena především na:

 • koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších institucí na žáky školy;

 • účinnou a dobrovolnou pomoc škole při její činnosti;

 • respektování práv, potřeb a zájmů žáků;

 • koncepci výchovně vzdělávací práce školy;

 • sledování materiálních podmínek školy;

 • sledování a vytváření zájmové činnosti na škole;

 • vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a jinými zástupci žáků a zaměstnanci školy;

 • organizaci společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu školy a jejích žáků.

 1. Ke splnění těchto základních cílů SRPŠ zejména:

 • Zvyšuje informovanost rodičů a jiných zástupců žáků a veřejnosti o dění ve škole, právech a povinnostech žáků, zástupců žáků a pedagogických pracovníků, seznamuje rodiče a jiné zástupce žáků s výchovně vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů a jiných zástupců žáků při jejich naplňování;

 • Podporuje aktivní spolupráci rodičů a jiných zástupců žáků a jejich zapojení do života školy;

 • Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a jiných zástupců žáků a podílí se na jejich vyřizování;

 • Přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí apod.;

 • Pomáhá při získávání dárců a sponzorů, organizuje účelové sbírky peněžních prostředků nebo movitých věcí apod.;

 • Předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, členové SRPŠ mají právo přicházet s náměty, které mohou zlepšit vzdělávací a výchovnou práci školy;

   

   

   

  Článek IV

                                                   Členství ve spolku, práva a povinnosti členů

   

 1. Členství v SRPŠ je dobrovolné. Členem SRPŠ se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami SRPŠ a jeho činností.

 2. Vznik členství v SRPŠ:

 • Členství rodičů a jiných zástupců žáků navštěvujících v daném školním roce ZŠ TGM Borohrádek vzniká zaplacením členského příspěvku;

 • Členství ostatních fyzických osob vzniká rozhodnutím výboru SRPŠ o přijetí této osoby za člena SRPŠ na základě jím podané písemné přihlášky doručené SRPŠ a zaplacením členského příspěvku;

 1. Zánik členství:

 • Členství rodiče a jiného zástupce žáka zaniká ukončením školní docházky tohoto žáka do školy, pokud výbor nerozhodne o zachování členství rodiče či jiného zástupce žáka na základě jím podané písemné žádosti doručené SRPŠ;

 • Vystoupením člena ze SRPŠ;

 • Nezaplacením členského příspěvku ani v prodloužené lhůtě čl. IV odst. 8 těchto stanov;

 • Vyloučením člena z důvodu závažného porušení stanov SRPŠ;

 • Úmrtím člena;

 • Zánikem SRPŠ.

 1. Při zániku členství v SRPŠ nevzniká členovi nárok na vrácení finančních prostředků či jiných darů poskytnutých SRPŠ.

 2. Člen SRPŠ má právo aktivně se podílet na každé činnosti SRPŠ, účastnit se, vystupovat a hlasovat na členské schůzi, volit a být volen do orgánů SRPŠ, vyjadřovat se k činnosti SRPŠ a k přijímaným dokumentům, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti SRPŠ a osobně se zúčastnit projednávání těchto svých návrhů a být informován o činnosti SRPŠ.

 3. Člen SRPŠ je povinen dodržovat stanovy SRPŠ a jednat v souladu s nimi, jednat v souladu s rozhodnutími orgánů SRPŠ a platit řádně a včas členské příspěvky.

 4. Výši a splatnost členského příspěvku určuje výbor. Členský příspěvek je vždy stanoven jako minimální s tím, že kterýkoli člen SRPŠ může dobrovolně uhradit členský příspěvek vyšší.

 5. Členovi SRPŠ, který neuhradí členský příspěvek ani po výzvě SRPŠ v dodatečně poskytnuté lhůtě, zaniká členství v SRPŠ. Dodatečná lhůta k zaplacení členského příspěvku činí nejméně 14 pracovních dnů ode dne následujícího po doručení výzvy SRPŠ. Podáním žádosti člena o prominutí či snížení členského příspěvku se tato lhůta do rozhodnutí výboru o žádosti staví.

 6. Kterýkoli člen SRPŠ může ze sociálních, příp. jiných závažných důvodů požádat o snížení, resp. prominutí členského příspěvku. O snížení, resp. prominutí členského příspěvku, rozhoduje výbor na základě písemné žádosti člena předané nebo doručené SRPŠ. Není-li žadateli sděleno stanovisko výboru do 1 měsíce od doručení žádosti SRPŠ, má se za to, že bylo výborem rozhodnuto o prominutí, resp. snížení příspěvku za daný školní rok.

 7. SRPŠ vede seznam členů, který není zpřístupněn. Provádění zápisů a výmazů v seznamu členů zabezpečuje výbor při vzniku a zániku členství a při změně podstatných údajů.

   

   

                                                                                  Článek V

                                                                              Orgány spolku

   

 1. Orgány spolku jsou:

 1. Členská schůze;

 2. Výbor;

 3. Pokladník;

 4. Kontrolní komise.

   

   

                                                      

   

                                                                              Článek VI

                                                                             Členská schůze

   

 1. Členská schůze je tvořena všemi členy SRPŠ a je nejvyšším orgánem SRPŠ.

 2. Členská schůze projednává činnost SRPŠ za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány SRPŠ, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.

 3. Do působnosti členské schůze náleží:

 • rozhodovat o změně stanov;

 • schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výkonným výborem;

 • schvalovat výsledek hospodaření spolku;

 • volit a odvolávat členy kontrolní komise;

 • určovat strategický plán činnosti;

 • rozhodovat o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

 1. Členskou schůzi svolává předseda nebo místopředseda výboru nejméně jedenkrát za rok.

 2. Na žádost nejméně jedné třetiny členů SRPŠ nebo kontrolní komise musí být svolána mimořádná členská schůze.  Předseda nebo místopředseda výboru je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li předseda nebo místopředseda výboru zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady SRPŠ sám. 

 3. Informaci o konání zasedání členské schůze zveřejní předseda nebo místopředseda výboru na webových stránkách školy (www.zsboro.cz) a dále na informační nástěnce v přízemí budovy školy nejméně 14 dnů před jejím konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.

 4. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů SRPŠ.

 5. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

 6. Předseda nebo místopředseda výboru, popř. ten, koho tím pověřila členská schůze, zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení a zveřejní jej na webových stránkách školy (www.zsboro.cz) a dále na informační nástěnce v přízemí budovy školy.

                                                            

   

                                                           Článek VII

                                                               Výbor

   

1) Statutárním a výkonným orgánem SRPŠ je výbor. Rozhoduje o všech záležitostech SRPŠ, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však třikrát ročně.

2) Výbor sestává z volených zástupců tříd.

3) Volba ve třídách probíhá aklamací tak, že všichni členové SRPŠ v příslušné třídě zvolí jednoho zástupce. Zástupci třídy pak ve výboru reprezentují názory a vůli všech členů SRPŠ, kteří je zvolili.

4) Zástupcem může být v příslušné třídě zvolen pouze člen SRPŠ. Pokud členové SRPŠ v příslušné třídě své zástupce neodvolají, platí, že tito zastávají příslušné pozice po celou dobu svého členství. Pro jakoukoliv volbu zástupce třídy platí, že volba je platná, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina členů přítomná na schůzi příslušné třídy.

5) Každý zástupce přítomný na jednání výboru má při rozhodování jeden hlas.

6) Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. Funkční období předsedy, místopředsedy a pokladníka je tříleté, neskončí však dříve, než proběhne volba nového předsedy, místopředsedy a pokladníka. Opětovná volba je možná.

7) Předseda výboru zastupuje SRPŠ ve všech věcech navenek samostatně. Podepisování za SRPŠ se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu SRPŠ připojí předseda výboru svůj podpis s označením své funkce.

8) Jednání výboru se koná dle potřeby a svolává ho předseda nebo místopředseda výboru. Na žádost třetiny členů výboru je předseda nebo místopředseda výboru povinen svolat výbor do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Pozvánka na schůzi se doručuje všem členům výboru poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Odesláním pozvánky jakoukoliv z předchozích forem na adresu, kterou člen výboru uvedl do seznamu adres vedeného určeným členem výboru, se pozvánka považuje za doručenou. Na jednání výboru mohou být podle potřeby zváni hosté.

9) Výbor SRPŠ je schopen usnášet se za účasti většiny členů výboru.

10) Výbor SRPŠ přijímá usnesení o záležitostech uvedených v pozvánce většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Pro přijetí usnesení o záležitostech neuvedených v pozvánce je potřebný souhlas alespoň 2/3 většiny členů výboru přítomných na jednání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru SRPŠ.

11) Výboru přísluší zejména:

 1. rozhodovat jménem členů SRPŠ o činnosti a aktivitách SRPŠ v souladu s jeho účelem a členskou schůzí přijatým strategickým plánem činnosti;

 2. stanovovat výši a splatnost členských příspěvků;

 3. rozhodovat o prominutí nebo snížení členského příspěvku podle čl. IV odst. 9 stanov;

 4. rozhodovat o přijetí člena podle čl. IV odst. 2 stanov a dále o vyloučení člena;

 5. rozhodovat o zachování členství podle čl. IV odst. 3 stanov;

 6. informovat členy SRPŠ o své činnosti;

 7. ze svého středu volit a odvolávat předsedu a místopředsedu výboru a pokladníka;

 8. pomáhat členům SRPŠ při řešení jejich problémů souvisejících s cílem SRPŠ;

 9. řádně hospodařit s majetkem SRPŠ a předkládat členské schůzi zprávu o hospodaření SRPŠ s uvedením účelu použití jednotlivých prostředků SRPŠ;

 10. schvalovat rozpočet SRPŠ na další rok;

 11. rozhodovat o podání žádostí o dotace či granty a provádět jejich řádné vyúčtování;

 12. zajišťovat organizaci provozních záležitostí SRPŠ jako samostatné právnické osoby včetně vedení účetnictví a podávání daňových přiznání;

 13. jmenovat likvidátora v případě zrušení SRPŠ.

  12) Ze schůze výboru se pořizuje zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel a předseda nebo místopředseda výboru. Vyhotovení zápisu zabezpečuje zapisovatel. Zápis se doručuje všem členům výboru. Doručení je možno provést poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Odesláním zápisu jakoukoliv z předchozích forem na adresu, kterou člen výboru uvedl do seznamu adres vedeného určeným členem výboru, se zápis považuje za doručený. Zápisy jsou umísťovány na webové stránky školy a jsou tak přístupné k nahlédnutí každému členu SRPŠ. Každý člen SRPŠ může požádat o zaslání zápisu poštou, faxem nebo elektronickou poštou na jím určenou adresu.

    

 

Článek VIII

Pokladník

 

1) Pokladníkovi přísluší:

a) přijímat členské příspěvky;

b) vykonávat odsouhlasenou ekonomicko-provozní činnost SRPŠ;

c) účtovat příjmy a výdaje SRPŠ;

d) vést zákonem stanovenou účetní evidenci;

e) vykonávat úhradu výborem SRPŠ odsouhlasených plateb.

 

 

                                                                                                                    Článek IX

                                                                                                                  Kontrolní komise

 

Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti SRPŠ řádně vedeny a vykonává-li SRPŠ činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Kontrolní komise je nezávislá na ostatních orgánech spolku.

1) Kontrolní komise má alespoň tři členy, kdy vždy musí být zachován lichý počet členů a je volena členskou schůzí na dobu tří let. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku ani s funkcí likvidátora.

2) Kontrolní komise se vyjadřuje ke zprávě o hospodaření SRPŠ.

3) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise výbor a vyžaduje sjednání nápravy.

4) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za rok.

5) Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, popřípadě místopředsedu kontrolní komise.

6) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u výboru jakékoliv informace o hospodaření SRPŠ. Výbor je povinen bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření SRPŠ.

 

 

                                                                                                                                                Článek X

       Zásady hospodaření

 

 1. SRPŠ získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků. Jinými zdroji příjmů SRPŠ mohou být výnosy z akcí pořádaných spolkem, dary, dotace a výnosy z dalších aktivit apod.

 2. Dispoziční právo k účtům SRPŠ má předseda a pokladník.

 3. Evidenci hospodaření vede pokladník SRPŠ v pokladní knize a vždy při jednání členské schůze předkládá ke kontrole členům SRPŠ.

 4. Roční zúčtování příjmů a výdajů zpracují členové výkonného výboru. S tímto ročním zúčtováním seznámí členy SRPŠ, kteří toto zúčtování odsouhlasí. V případě, že bude nutné provést vypořádání s finančním úřadem, členové výkonného výboru toto vypořádání zajistí.

 5.  Majetek SRPŠ lze použít k účelům, které jsou v souladu s účelem SRPŠ uvedeným v jeho stanovách, a to zejména na:

  a) náležitosti spojené s ukončením studia,

  b) věcné odměny nejlepším žákům školy při výjimečných příležitostech, 

  c) nákup pomůcek pro vyučování,

  d) příspěvek na zakoupení odměn (soutěže, sportovní turnaje, lyžařský výcvik, karneval apod.)

  e) příspěvek na zakoupení drobných dárků pro výměnné zájezdy se zahraničními školami,

  f) mimořádné příspěvky na provoz školy, příspěvek je podmíněn souhlasem školy a spolku,

  g) ostatní výdaje po odsouhlasení výborem SRPŠ.

 6.  Z majetku SRPŠ se hradí i výdaje na vlastní činnost SRPŠ.

 7. Členství je bezúplatné.

 

 

Článek XI

Trvání spolku

 

      1) Spolek je založen na dobu neurčitou.

 

 

Článek XII

Zrušení spolku

 

     1) Spolek se zrušuje:

     a) dobrovolným zrušením;

     b) fúzí s jiným spolkem, při které SRPŠ nebude nástupnickým spolkem;

     c) pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení SRPŠ.

     2) Před zánikem SRPŠ se provede jeho likvidace, pokud celé jmění SRPŠ nepřechází na        

     právního nástupce. Likvidaci provede likvidátor.

     3) Zaniká-li spolek likvidací, likvidační zůstatek připadne ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek,   

     která jej použije k financování mimoškolních aktivit pro své žáky.

 

  

                                                                                                                                           Článek XIII

     Závěrečná ustanovení

 

 1. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními  z. č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník.

 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.

   

   

  V Borohrádku dne 13. 1.2016

   

   

…………………………………..

 

Datum  narození  

Bydliště  

…………………………………..

 

Datum  narození  

Bydliště  

 

…………………………………..

 

Datum  narození  

Bydliště