Vzdělávací aktivity pro žáky 2. stupně

Možnost přítomnosti žáků 2. stupně ve škole

Vážení rodiče, děvčata a chlapci,

jak již zřejmě víte ze sdělovacích prostředků, od 8. 6. 2020 je možné realizovat občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky 2. stupně.

Setkání musí probíhat za specifických hygienických podmínek, a to v závislosti na personálních a prostorových možnostech školy.

Připravujeme vzdělávací aktivity pro 6. třídy (pondělí), pro 7. třídy (úterý) a pro 8. třídy (středa). Pro 9. třídy plánujeme třídnické hodiny, které budou v kompetenci třídních učitelů, stanovené je pouze datum, kdy deváťáci budou předávat učebnice. Čtyři dny budou vyčleněny na možné individuální konzultace.

Žáci 6. a 7. ročníku budou mít v rozvrhu český jazyk, matematiku, anglický jazyk a druhý cizí jazyk. Žáci 8. ročníku budou mít navíc hodinu chemie.

Předpokládaný časový rozvrh (je vytvořen tak, aby se žáci nepotkávali s žáky 1. stupně)

6. a 7. třídy od 9:15 do 12:40

8. třídy od 8:25 do 12:40.

Stravování ve školní jídelně v den výuky je možné. Školní jídelna funguje v mimořádném režimu, časový harmonogram bude stanoven v závislosti na počtu přihlášených žáků. Přihlášení ke stravování najdete na žádosti o přijetí do skupiny, viz níže.

V případě zájmu o dobrovolnou docházku je nutné vyplnit žádost o přijetí do skupiny a zaslat ji

a) žáci 6., 7. a 8. ročníku do středy 3. 6. 2020 do 9 hodin na adresu zs.borohradek@tiscali.cz nebo ji do stejného termínu vhodit do schránky na školní budově. (Formulář je možné vyzvednout i ve škole.) V závislosti na počtu přihlášených teprve budeme moci dotvořit organizační strukturu a případně upravit naplánovaný rozvrh.

b) žáci 9. tříd se budou přihlašovat u svých třídních učitelů zasláním žádosti o přijetí do skupiny na školní e-mailovou adresu třídního učitele rovněž do středy 3. 6. 2020 do 9 hodin.


Pravidla pro vstup do budovy školy a pro pobyt ve škole (aktualizace dle pokynů z MŠMT k 29. 5. 2020)

Pohyb před školou

 • Dodržovat odstupy 2 metry.
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou platí povinnost zakrytí úst a nosu (rouškou, šálou, šátkem apod.), pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než dva metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Žáky vyzvedne před školou pověřený pedagogický pracovník, a to dle stanoveného časového harmonogramu.

Vstup do školy

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.
 • Vstup do budovy je dle stanoveného časového harmonogramu.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí vstoupit do budovy školy.
 • Při prvním vstupu žák předkládá podepsané čestné prohlášeníBez tohoto dokumentu nemůže být žák vpuštěn do budovy. (Formulář je možné vyzvednout i ve škole.)
 • Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Žák si po vstupu do budovy vydezinfikuje ruce.
 • Žák organizovaně odchází ke své šatní skříňce.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.

Ve třídě

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. V lavici sedí pouze jeden žák.
 • Ředitelka může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině.
 • S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci dle konkrétních potřeb.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí roušky si ji každý žák uloží do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Další hygienická opatření

 • Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční přípravky, které působí virucidní aktivitou.
 • Zvýšená pozornost je věnována dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů (kliky, vodovodní baterie, klávesnice, učební pomůcky, vypínače apod.)
 • Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, dezinfekcí v dávkovači a papírovými ručníky.
 • Dezinfekční přípravky jsou ve třídách.
 • Větrání se provádí minimálně jednou za hodinu po dobu pěti minut.

Shrnutí

 • Zájemci o dobrovolnou přítomnost ve škole musí odeslat žádost o přijetí do skupiny do středy 3. 6. 2020 do 9 hodin na adresu zs.borohradek@tiscali.cz. Žádost je možné vhodit ve stejném časovém termínu i do schránky na budově školy. Žáci 9. ročníku se odesláním žádosti přihlašují u svých třídních učitelů. Formulář je možné vyzvednout i ve škole.
 • Při prvním vstupu žák předloží vyplněné čestné prohlášení. Formulář je možné vyzvednout i ve škole.

Oba formuláře ke stažení v textu výše.

 • Přesný rozvrh zveřejníme na základě počtu přihlášených žáků, respektive na základě počtu skupin 15 žáků. Dále zveřejníme termíny odevzdávání učebnic, připravujeme i harmonogram předávání vysvědčení dne 30. 6. 2020.

Mgr. Iva Přibylová | 29.05.2020 v 13:38