Užívání mobilních telefonů v naší škole

Dnes jsme při setkání s rodiči informovali o pravidlech používání mobilních telefonů v naší škole.

Vážení rodiče,

 

Naše škola se dlouhodobě snaží zkvalitňovat výuku prostřednictvím moderních technologií. Používáme počítače, interaktivní tabule, několik přenosných dotykových zařízení, vzdělávací software, speciální technické pomůcky určené pro výuku přírodovědných předmětů i cizích jazyků či vybavení a programy pro žáky se specifickými potřebami. Učitelé se v oblasti využívání ICT ve škole pravidelně vzdělávají. Začleňování moderních technologií do výuky považujeme za velmi důležité, neboť škola by mimo jiné měla žáky připravovat na budoucí uplatnění na trhu práce, který schopnost ovládat ICT vyžaduje v čím dál větší míře.

 

Dostupnost moderních technologií přináší různé změny. Jednou z nich je to, že v současné době má většina dětí moderní telefony v hodnotě několika tisíc, prostřednictvím kterých mohou používat internet, a tak stahovat aplikace, vyhledávat informace, pořizovat videa či fotografie a dále je zpracovávat. Výše zmíněné má využití i v procesu učení. Na naší škole se například snažíme do některých předmětů postupně začleňovat metody BYOD (Bring Your Own Device - Přines si své zařízení), díky které mohou žáci smysluplně využívat své telefony či jiná zařízení ve výuce - například při vyhledávání informací souvisejících s výukou, práci se vzdělávacími aplikacemi či pořizování fotografií souvisejících s výukou.

 

Na druhé straně velmi rychlý rozvoj moderních technologií s sebou také přináší různá negativa. Rodiče a školy po celém světě nyní řeší, jak postupovat v souvislosti s používáním mobilních telefonů dětmi. Jedná se o nově vzniklý problém, který se objevil až s nástupem “chytrých” telefonů. Děti jsou velmi často v ovládání nových technologií před námi dospělými. Jsou však stále dětmi - dětmi zranitelnými. Vedle toho, že se i vinou technologií zvyšuje počet dětí s obezitou, cukrovkou apod., vznikají nové nemoci digitální doby - tzv. kybernemoci, setkáváme se s kyberšikanou, kybergroomingem, sextingem, kyberstalkingem, sociálním inženýrstvím, hoaxy, závislostním chováním, hraním her s nevhodným obsahem, sledováním pornografie a obecně přistupováním k nevhodnému obsahu.

 

Nadměrné a nevhodné používání mobilních telefonů se v dnešní době týká také škol. Ta naše není výjimkou. Pravidla pro používání mobilních telefonů jsou na naší škole stanovena ve školním řádu, o pravidlech se žáky také učitelé hovoří. Zaměřujeme se také na tzv. e-bezpečí a snažíme se poukazovat na další možnosti trávení volného času (zapojení do celosvětového Dne bezpečnějšího internetu, preventivní programy, den bez mobilu organizovaný žákovským parlamentem, možnost trávit přestávky aktivně). Bohužel, čím dál více žáků tráví celé přestávky s mobilním telefonem v ruce - hrají hry, sledují videa, používají aplikace či v naší škole zakázané sociální sítě - často se jedná o obsah věkově nepřiměřený. Jako velký problém vnímáme to, že si žáci o přestávce neodpočinou, neuspokojí své základní hygienické potřeby a nepřipraví se na další výuku. Žáci často mobilní telefon přestanou používat až se zazvoněním a příchodem vyučujícího. Jsou podráždění, protože nestihli dohrát hru, dokončit sledování videa, dopsat zprávu. Někteří se snaží mobil používat tajně i při během výuky, mnoho žáků potřebuje při hodině na toaletu, svačinu se snaží sníst při hodině, protože se nestihnou nasvačit o přestávce… Připočtěme, že podle studie University of California Irvine trvá ponořit se zpět do úkolu, který vyžaduje plné soustředění, 15 - 23 minut. Multitasking a přesycenost informacemi mozek přetěžuje, všechny rušivé vlivy výrazně prodlužují dobu učení. Rovněž nás učitele trápí to, že děti si spolu o přestávkách často nepovídají, neboť každý je zahleděn do svého telefonu. Pokud si povídají, zároveň u toho někteří stále sledují svůj telefon… Toto jednání negativně ovlivňuje kvalitu vztahů a úroveň komunikace mezi žáky. Rovněž jsme se setkali s tím, že žáci ve škole sledovali pornografii či využili technologie k šikaně druhých.

 

Na stanovení pravidel pro používání mobilních telefonů a dalších podobných zařízení existují velmi protichůdné názory. Co se týče České republiky, pravidla jsou v kompetenci každé školy. Některé tak pravidla definující používání mobilních telefonů nestanovují, některé naopak zcela zakazují používání telefonů a dalších zařízení po celou dobu pobytu žáků ve škole  - žáci například telefony odevzdávají při příchodu do školy a dostávají je zpět při odchodu ze školy.

 

Mezi priority naší školy patří příprava žáků na budoucí uplatnění na trhu práce a obecně příprava na budoucí život. Jsme přesvědčeni, že by bylo chybou zakazovat využívání moderních technologií pro potřeby výuky. Zároveň však vnímáme negativní dopad nadměrného používání mobilních telefonů o přestávkách.

 

Dne 1. 2. 2019 proto začne být účinná nová verze školního řádu, který na zmíněnou situaci reaguje tak, aby žákům zcela nezakazovala používání telefonů ve škole a nebyla tak v rozporu s platnými nařízeními a doporučeními většiny odborníků. Zároveň jsou však nová pravidla nastavena tak, aby výrazně omezila negativní jevy spojené s používáním mobilních telefonů o přestávkách a umožnila tak větší koncentraci na výuku a úspěch žáků ve škole.

 

Ve školním řádu bude upraven bod 15 Elektronická zařízení. Zároveň zdůrazňujeme, že v případě nutného kontaktu dětí a jejich rodičů je možné využít školní telefonní kontakty: 731 500 498 (ředitelka), 777 401 930 (ekonomka), 773 758 210 (zástupkyně ř. š.), 775 442 530 (školní družina) a 770 197 535 (pomocný pracovník).

 

15.1 V době pobytu ve školní budově (vyučovací hodina, přestávka, školní družina, kroužek) mohou žáci adekvátním způsobem používat mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, tablety, čtečky knih, záznamová zařízení a další elektronická zařízení (dále jen „elektronická zařízení“) v těchto situacích:

  • v době od příchodu do školy do 7:55,
  • v době od ukončení druhého vyučovací hodiny učitelem do 9:55,
  • v době polední přestávky,
  • v případě, kdy k používání elektronických zařízení obdrží žák výslovný pokyn vyučujícího učitele,
  • v případě, kdy se žák z vážných důvodů potřebuje v době, kdy je používání elektronických zařízení zakázáno, spojit se svými zákonnými zástupci a třídní učitel mu k tomu udělí souhlas.

 

15.2 V době vyučování jsou vypnutá elektronická zařízení uložena v aktovkách. Během přestávky mají žáci elektronická zařízení neustále při sobě. Při tělesné výchově jsou tato zařízení uložena v aktovce umístěné v uzamčené šatně u tělocvičny.

 

15.3 Je zakázáno bez svolení učitele pořizovat videonahrávky či fotografie pomocí mobilního telefonu nebo jiné techniky v době školního vzdělávání.

 

15.4 Je-li školní vzdělávání uskutečňováno mimo školní budovu (školní zahrada, sportovní hala, vycházka, filmové představení, školní výlety, exkurze, školní družina apod.), řídí se žáci pokynem učitele/vychovatelky.

 

15.5 Při porušení povinností podle odstavce 15 článku II Školního řádu bude žák kázeňsky potrestán, a to až sníženým stupněm z chování.

  • Poruší-li žák pravidla uvedená v bodě 15, bude mu uděleno napomenutí třídního učitele.
  • Poruší-li žák pravidla uvedená v bodě 15 podruhé, bude mu udělena důtka třídního učitele.
  • Poruší-li žák pravidla uvedená v bodě 15 potřetí, bude mu udělena důtka ředitelky školy. V tomto případě bude se zákonnými zástupci žáka zároveň projednán zákaz nošení mobilního telefonu do školy.
  • Poruší-li žák, kterému již byla udělena důtka ředitelky školy, pravidla uvedená v bodě 15, pedagogická rada bude jednat o udělení sníženého stupně z chování.

 

Tato pravidla byla nejprve projednána se školskou radou, dne 16. 1. 2019 jsme s nimi seznámili rodiče přítomné na informačním odpoledni a zveřejnili jsme je na webových stránkách školy. Pedagogická rada schválí doplnění školního řádu dne 24. 1. 2019, nová verze tohoto řádu bude účinná k 1. 2. 2019.

Věříme, že nová pravidla budou mít na žáky pozitivní dopad.

Mgr. Iva Přibylová

Mgr. Iva Přibylová | 16.01.2019 v 20:25