Provozní řád

Vnitřní řád školní jídelny

 1. Školní jídelna se ve své činnosti řídí zejména těmito zákony a vyhláškami:

-          zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,

-          vyhláška č.107/2005 Sb., novela 272/2021 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,

-          vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě,

-          vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, a její novela, tj. vyhláška č. 602/2006 Sb.,

-          zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

-          nařízení vlády č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

 2. Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků základní školy, vlastních zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům. V době školních prázdnin školní jídelna nevaří. Dietní stravu v současné době jídelna nepřipravuje.

 3. Výdej stravy:    11.15 – 11:30 do jídlonosičů

                                   11:35 – 14:00 strávníci ZŠ

                                   13:10 – 13:30 výdej pro CZŠ (cizí strávníci)

 4. Výše stravného je stanovena na základě platné kalkulace, která je každý rok aktualizována. Zařazování žáků do věkových kategorií se řídí jejich věkem dosaženým v daném školním roce. Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího roku, a to dle § 24 školského zákona č. 561/2004 Sb.

 5. Každý strávník je povinen před začátkem školního roku nebo před počátkem odběru obědů vyplnit přihlášku ke stravování, která je platná pro daný školní rok. Na základě přihlášky se strávník zavede do stravovacího systému a bude mít nahlášeny obědy ve dnech pondělí až pátek. V případě zájmu o nastavení obědů pouze v některých dnech v týdnu zapíše tento požadavek do přihlášky ke stravování, např. mám zájem o stravování ve dnech: ÚT, ST, ČT. Do kolonky datum začátku stravování se vyplní den, kdy strávník odebere první oběd. Žáci, kteří nebudou mít na začátku školního roku zájem o oběd první den ve škole, vyplní až následující den. Jakékoli změny týkající se změny údajů na přihlášce je povinen strávník nahlásit vedoucí ŠJ.

 6. Obědy je možné odhlásit nebo objednat nejpozději do 12 hodin předchozího pracovního dne osobně v kanceláři ZŠ, na telefonu 494 381 611 nebo na internetu na stránkách www.zsboro.cz. Pro vstup do tohoto programu je možné využít odkaz Školní jídelna/Jídelníček. Přístupové údaje do tohoto systému (přihlašovací jméno a heslo) obdrží každý strávník při počátku stravování u vedoucí stravování. Odhlášky přes internet jsou možné pouze v otevřeném období (max. 14 dní), odhlášky obědů na delší období je možné nahlásit u vedoucí ŠJ. V případě školních akcí odhlásí obědy hromadně odpovědný učitel, který předá vedoucí stravování seznam žáků.

 7. Platby stravného se provádějí bezhotovostně na účet číslo 170219937/0300. Při platbě je nutné vyplnit variabilní symbol, který byl přidělen na přihlášce ke stravování. V případě nevyplněného nebo chybného VS nebude uhrazená částka přičtena na účet strávníka. Za správně provedenou platbu zodpovídá strávník (zákonný zástupce žáka). Částku tvoří počet pracovních dní v měsíci x cena za oběd v dané kategorii dle platné kalkulace. Rovněž je možné zaslat i větší částku na delší časové období. Dle možnosti prosíme uvést do poznámky jméno strávníka. Stravné se platí zálohově předem na následující měsíc.  Pro zajištění včasné platby doporučujeme uhradit stravné do 20. dne v měsíci nebo zadat trvalý příkaz na celý školní rok (např. od 20. 8. do 20. 6. daného školního roku).

8. Stravování ve školní jídelně je možné pouze do výše kreditu na účtu strávníka, v případě nedostatečného finančního zůstatku na stravovacím účtu program obědy automaticky odhlásí. 

9. Vyúčtování stravného se provádí k 30. 6. každého roku.Přeplatky ze stravného se automaticky převedou do dalšího školního roku. Zájemci o vyplacení přeplatku vyplní v červnu u vedoucí stravování žádost a přeplatek jim bude během prázdninových měsíců vrácen na účet. Přeplatky strávníků, kteří se již nadále nebudou stravovat ve ŠJ, budou vyrovnány po ukončení stravování. 

10. Každý strávník má nárok odebrat denně jeden oběd. Pokud bude žák nebo zaměstnanec celodenně mimo školu, např. exkurze, výlet, školení, (tzn. v době výdeje oběda nebude přítomen), nárok na dotovaný oběd nemá. Zaměstnanci vzniká nárok na oběd, odpracuje-li na pracovišti minimálně 3 hodiny. V případě neplánované nepřítomnosti ve škole (nemoc) je nárok na odběr dotovaného obědu u žáků pouze 1. den, poté je nutné obědy odhlásit. Zaměstnanci nemají na dotovaný oběd od 1. dne nemoci nárok.

11. Při odběru obědů, které nejsou dotované (v době nepřítomnosti nebo nemoci), bude žákům a zaměstnancům ve stravovacím systému odečten oběd v plné výši. Plná cena oběda bude vyúčtována i v případě, že si oběd strávník neodebere, ale nebude odhlášen.                             

12. Jídelní lístek sestavuje vedoucí stravování ve spolupráci s hlavní kuchařkou. Při sestavování se dbá na zásady zdravé výživy a dodržování závazných pravidel, aby byl splněn spotřební koš a nebyly překročeny finanční limity. K tomu je využíváno nutriční doporučení, kterým se ŠJ řídí. Na jídelním lístku jsou u jednotlivých jídel uvedeny alergeny podle směrnice 1169/2011 EU. Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. Jídelní lístek a seznam alergenů je zveřejněn na nástěnce ve školní jídelně a na webových stránkách školy www.zsboro.cz.

13. Do jídelny mají povolen vstup pouze ti, kteří se zde stravují, a to jen v době určené pro vydávání obědů. Vyzvednutí stravy pro nemocného žáka je možné po zazvonění u vstupu do školní kuchyně ze dvora.

14. Strávníkům je vydáván kompletní oběd, tj. polévka, hlavní chod včetně masa a příloh, nápoj a případně doplněk (salát, ovoce, zelenina). Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci ho neodnášejí z místnosti. Použité nádobí a případné zbytky jídel se vrací na určené místo.

15. Nutnou podmínkou školního stravování je nezbytná hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví žáků. Z uvedených důvodů jsou žáci povinni odkládat aktovky a batohy na předem určené místo – školní šatny, dodržovat hygienu, kázeň a pořádek před jídelnou i v jídelně a dbát pokynů dohledu.  Pedagogický dohled zodpovídá za pořádek a klid ve školní jídelně. Dohled k zajištění bezpečnosti a hygieny při stravování ve školní jídelně provádějí pedagogičtí pracovníci školy.

16. Strávníci, případně jejich zákonní zástupci, odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny. Strávníci jsou povinni udržovat pořádek, nepoškozovat její majetek a nahlásit zjištěné závady a všechny škody, které ve školní jídelně způsobili nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům ŠJ nebo pedagogickému dohledu. Úmyslně způsobenou škodu nebo škodu z nedbalosti ve školní jídelně je povinen strávník, případně jeho zákonný zástupce, nahradit.

17. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců:

Žáci mají právo na:

-          informace týkající se školního stravování,

-          zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,

-          ochranu před rizikovým chováním, projevy diskriminace a násilí,

-          pomoc dohledu při řešení vzniklého problému (rozbité nádobí, rozlité tekutiny apod.).

Žáci mají povinnost:

-          seznámit se s vnitřním řádem školní jídelny,

-          dodržovat vnitřní řád školní jídelny a ostatní pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, 

-          dodržovat zásady slušného chování a kulturního stolování,

-          nerušit svými projevy ostatní strávníky (chovat se tiše, omezit hovor na minimum),

-          respektovat pokyny pedagogického dohledu a zaměstnanců ŠJ,

-          nepoškozovat majetek školní jídelny. 

Zákonný zástupce má právo:

-          na informace o jídelním lístku a ostatní informace týkající se školního stravování,

-          vznášet připomínky a dodávat podněty k činnosti školní jídelny u vedoucí ŠJ nebo ředitelky školy,

-          odhlásit své dítě ze stravování, a to i v průběhu školního roku.

Zákonný zástupce má povinnost:

-          seznámit se s vnitřním řádem ŠJ,

-          provést včasnou úhradu stravného,   

-          včas odhlašovat stravu při nepřítomnosti dítěte ve škole,

-          každý školní rok vyplnit a podepsat přihlášku ke stravování,

-          neprodleně oznámit vedoucí ŠJ případné změny údajů uvedených na přihlášce ke stravování. 

18.  Pokud strávník nedodržuje vnitřní řád školní jídelny nebo se chová nevhodně, může být po předchozím písemném upozornění vyloučen ze stravování. Vyloučení schvaluje ředitelka školy.

19.  Vnitřní řád školní jídelny a ostatní informace pro strávníky jsou vyvěšeny na nástěnce ve školní jídelně a umístěny na internetu na stránkách www.zsboro.cz.

20.  Kalkulace cen obědů včetně stanovených finančních normativů:

            7-10 let   – 28 Kč (záloha 560 Kč měsíčně)

           11-14 let – 30 Kč (záloha 600 Kč měsíčně

           15 a více let – 32 Kč (záloha 640 Kč měsíčně)

           Zaměstnanci – 32 Kč (příspěvek 10 Kč z FKSP) 

   

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti 1. 6. 2023.

Sestavila: Dagmar Kučerová                                                              

Schválila: Mgr. Iva Přibylová, ředitelka školy