Poradenství

Školní poradenské pracoviště

Konzultační hodiny ve školním roce 2023/2024

Výchovná poradkyně Mgr. Radka Motyčková - pondělí od 13:00 do 14:00, radka.motyckova@zsboro.cz

Školní metodička prevence Mgr. Jaroslava Vošlajerová - úterý od 15:00 do 15:45, jaroslava.voslajerova@zsboro.cz

Sociální pedagog Bc. Petra Pelinková - pondělí (od 5. 2. 2024) od 8:00 do 14:00 nebo dle domluvy, petra.pelinkova@nadorlici.cz, tel.: 799 119 162

 

Poradenské služby po domluvě poskytují rovněž třídní učitelé, vyučující jednotlivých předmětů či vedení školy

 

Program školního poradenského pracoviště

 • podpora žáků speciálními vzdělávacími potřebami,
 • podpora nadaných žáků,
 • podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi,
 • podpora sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek,
 • spolupráce se zákonnými zástupci,
 • spolupráce s jinými školskými zařízeními,
 • tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů,
 • prevence rizikového chování a školní neúspěšnosti,
 • včasná intervence při problémech žáků,
 • kariérové poradenství.

Výchovný poradce poskytuje zejména

 • podporu při volbě povolání a kariérové poradenství;
 • přípravu podmínek pro vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání.

Školní metodik prevence provádí zejména

 • záchyt signálů rizikového chování, individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání;
 • koordinace a realizace aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování žáků;
 • vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování;
 • poskytování poradenských služeb zákonným zástupcům žáků s rizikem či projevy rizikového chování.
 
Sociální pedagog (od 5. 2. 2024)
 • skupinová i individuální práce se žáky (zlepšení klimatu třídy, práce se žáky ohroženými školním neúspěchem, se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí;
 • poskytování podpory zákonným zástupcům;
 • poskytování podpory pedagogickým pracovníkům;
 • jednání s kompetentními orgány.